CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale
Romana  Engleza
Prima pagina » Furnizare energie electrica » Schimbarea furnizorului de energie electrica

Schimbarea furnizorului de energie electrica


Odata cu deschiderea catre concurenta a pietelor  de energie, a  fost implementat cadrul legal care sa 

permita   tuturor  consumatorilor  de  energie  electrica,  indiferent  de  natura  consumului  (casnic  sau 
noncasnic),   sa  uzeze  de  dreptul  de  eligibilitate,  adica  sa  isi  alega  furnizorul  dorit  si  sa  incheie  cu 
acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.
 
Astfel, in cazul in care opteaza pentru furnizarea negociata a  energiei electrice  consumatorul casnic de 
energie  electrica  poate  incheia  contracte  pentru  furnizare  negociata  cu orice furnizor  detinator  de 
licenta de furnizare a energiei electrice care activeaza in piata cu amanuntul, negociind cu acesta atat 
pretul, cat si clauzele contractului de furnizare.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului
 
1. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final  a optat 
pentru noul furnizor. 
Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici detinatori de licenta de furnizare de pe teritoriul 
Romaniei, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona geografica de deservire. 
Lista  furnizorilor  de  energie  electrica  care  activeaza  pe  piata  cu  amanuntul   poate  fi  consultata la 
pagina de internet  www.anre.ro, sectiunea  Info consumatori, rubricile  Operatori economici/Energie 
electrica/Furnizare catre consumatori. 
 
2.  Pentru  a  încheia  noul  contract  de  furnizare  a  energiei  electrice,  clientul  final  are  obligaţia  de  a 
transmite  furnizorului  nou  cel  puţin  următoarele  date:  adresa  locului  de  consum,  denumirea 
furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare  înscris pe factura de 
energie  electrică,  valoarea  facturilor  scadente  şi  neachitate  până  la  data  notificării,  aferente  energiei 
electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile 
absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice  şi,
după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.
 
3. După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului 
energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice. 
Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor  produce efecte de la data
încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
 
4. Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de 
furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte.
 
5.  Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului 
actual  şi  să  precizeze  în  mod  expres  data  încetării  contractului  de  furnizare  existent.  Modelul  de 
Notificare este prevăzut în anexa la procedura. 
La solicitarea clientului final şi  pe baza contractului de furnizare  a energiei electrice  încheiat cu 
clientul  final,  noul  furnizor  are  obligaţia  de  a  întreprinde  demersurile  necesare  încheierii 
contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea. 
Pentru  clienţii  casnici  şi  clienţii  noncasnici  mici  nu  este  obligatorie  citirea  contorului  de  către  OR
(operatorul de retea)  în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului 
autocitit  de  clientul  final.  
Dacă  OR  are  suspiciuni  privind  corectitudinea  indexului  comunicat  de 
clientul final  sau  dacă  clientul respectiv  nu a transmis indexul autocitit,  atunci OR  determină valoarea 
măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin  citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este 
posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată 
de clientul final respectiv.  

Mentionam ca procesul de schimbare a furnizorului nu implica plata niciunei taxe.

Inapoi

Asistenta precontractuala

Personalul nostru asigura servicii de asistenta precontractuala, atat prin completarea unor chestionare specifice precum si prin discutii cu consumatorul in vederea evaluarii consumurilor energetice si oferirea, astfel, a unor servicii de...

Detalii


Sectiune clienti

Va rugam accesati sectiunea clienti prin a va autentifica

Acces

Copyright @ 2019   CGED: Furnizare energie electrica si gaze naturale


Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates